Det årlige valg av kundevalgte medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet i Jæren Sparebank avholdes torsdag 17. februar kl. 18.00 i bankens lokaler i Jernbanegata 6 på Bryne.

Oversikt over hvem som er på valg
Til bankens forstanderskap skal det velges:
  • To medlemmer til forstanderskapet for 4 år
  • Tre varamedlemmer til forstanderskapet for 4 år

De to medlemmene som er på valg i 2022 er Elisebeth Rugland og Hanne Irene Bore. Varamedlemmer på valg er Livar Bertelsen, Elisabeth Thompson og Sigmund Rolfsen (Representant for samfunnsfunksjonen). Oversikt over forstanderskapets medlemmer er publisert på våre hjemmesider.

Stemmerett
De kunder som har og i de siste 6 måneder har hatt et innskudd i banken på minst kr 2 500. Bare myndig person kan som personlig kunde eller som representant for annen kunde stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, en på grunnlag av eget innskudd og en som representant for annen kunde. Som medlemmer og varamedlemmer kan kundene bare velge myndige personlige kunder som har stemmerett i samsvar med ovenstående.

Forslag til kandidater
Banken har egen valgkomite for valget. Stemmeberettigede kunder kan fremme forslag på kandidater. Forslagene sendes i e-post svar@jaerensparebank.no eller til Jæren Sparebank, Postboks 325, 4349 Bryne senest 21. januar 2022, med angivelse av kandidatens navn, fødselsår og – dato, yrke og fullstendig adresse.

Valgkomiteens innstilling
Valgkomiteens innstilling legges ut på bankens hjemmeside ca 2 uker før valget.

Deltakelse på valgmøte
Kunder som vil delta på valgmøte og har stemmerett ved valget melder sin deltakelse i e-post svar@jaerensparebank.no eller til Jæren Sparebank, Postboks 325, 4349 Bryne innen tirsdag 15. februar 2022.