Det årlige valg av kundevalgte medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet i Jæren Sparebank avholdes tirsdag 19. februar kl. 18.30 i bankens lokaler i Jernbanegata 6 på Bryne.

Oversikt over hvem som er på valg

Til bankens forstanderskap skal det velges:

  • Et medlem til forstanderskapet for 4 år
  • Tre varamedlemmer til forstanderskapet for 1 år

Medlem som er på valg i 2019 er Oddvar Undheim. Varamedlemmer på valg er Livar Bertelsen, Elisabeth Thompson og Sigmund Rolfsen (Representant for samfunnsfunksjonen).

Oversikt over forstanderskapets medlemmer er publisert på våre hjemmesider.

Stemmerett

De kunder som har og i de siste 6 måneder har hatt et innskudd i banken på minst kr 2 500. Bare myndig person kan som personlig kunde eller som representant for annen kunde stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, en på grunnlag av eget innskudd og en som representant for annen kunde.

Som medlemmer og varamedlemmer kan kundene bare velge myndige personlige kunder som har stemmerett i samsvar med ovenstående.

Forslag til kandidater

Banken har egen valgkomite for valget. Stemmeberettigede kunder kan fremme forslag på kandidater. Forslagene sendes i e-post svar@jaerensparebank.no eller til Jæren Sparebank, Postboks 325, 4349 Bryne senest 21. januar 2019, med angivelse av kandidatens navn, fødselsår og – dato, yrke og fullstendig adresse.

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling

Deltakelse på valgmøte

Kunder som vil delta på valgmøte og har stemmerett ved valget melder sin deltakelse i e-post svar@jaerensparebank.no eller til Jæren Sparebank, Postboks 325, 4349 Bryne innen mandag 18. februar 2019.